Opening hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00

Recent earthquake:

Depositu Gas Matan Iha Area Bobonaro

6 Sep 2016 | 8 years ago

Responde ba despacho husi Ministerio do Petroleo e Recurco Mineral (MPRM), Ekipa tekniku halo estudu konjunto entre Instituto do Petroleo e Geológia (IPG), ANPM no TGap, realija atividade refere liu husi estudu investigasaun jeolojiku. Estudu ida ne’e, halao iha Suco Sibuni, Molop, Lour, Postu Administrativu Bobonaro, Municipiu Bobonaro.

Servisu investigasaun ida ne’e finalija, ho suporta dadus anterior nebe’e mak iha no analija mos kondisaun jeolojia liu husi dadus LIDAR. Dadus LIDAR hanesan dadus inportante teb-tebes mos ba servisu hanesan investigasaun jeolojiku tamba dadus refere produs ho akurasi nebe’e mak detalho.

Gas matan nebe’e esiste iha area refere hamutuk 11, no 5 husi 11 gas matan sei ativu no esiste kuaje iha fatuk Shale no interkalasaun ho fatuk kalkariu. Gas matan nebe’e mak esiste iha Aldeia holmesel, Suco Siboni no fatin sira seluk hanesan Suco Lour identifika ho hatudu ahi matan ne’ebe sei ativu (hare iha foto tuir mai).

 

1

 

Bazeia ba observasaun jeolojia, Gas matan nebe’e esiste, iha relasaun ho antiklina Bazol, no iha posiblidade ba depositu gas nebe’e mak maka’as iha antiklina refere. Ho kompleksidade strutura nebe’e mak akontese, deskonfia katak gas matan nebe’e mak bele sae mai to’o rai leten, kauja husi falha (Fault). Posiblidade ida ne’e, bazeia ba dadus hirak nebe’e mak ekipa kolekta iha area estudu. Ho observasaun jeral kona ba kondisaun jeolojia iha area refere, depositu husi gas nebe’e mak esiste iha area refere deskonfia mai husi fatuk shale no mos kalkariu nebe’e ho idade kuaje Permian to’o Triasiku.

 

2.2

 

Investigasaun ida ne’e nudar faze pleriminariu ba estudu gas matan iha area nebe’e mensiona iha leten, maibe persija halo estudu detalhu hodi identifika lolos ba depositu gas nebe’e esiste hodi bele halo komparasaun ekonomiku.