Opening hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00

Recent earthquake:

Espekulasaun Mina Mosu Iha Area Tasitolu

19 Jun 2018 | 6 years ago

Fenomeno mina mosu iha area Tasitolu iha data 05 de Junho 2018 halo publiku korioju no ema barak mak hakbesik a’an atu hare’e fenomeno ne’ebe hamosu mos opiniaun oi-oin. Início husi fenomeno mina mosu ne’e mai husi atividade eskavasaun konstrusaun estrada inklui baleta iha area refere.

Hare’e ba kestaun ida ne’e, maka Instituto Petroleo e Geologia (IPG), hanesan Instituto peskijador ba rekursu geologia, risku geologia no rekursu be’e ne’ebe estabelese baseia ba Dekreto Lei no.33/2012 fulan 18 de Julhu 2012, koko fo resposta ba fenomeno ne’e husi perspetiva siensia nian liu husi observasaun kampo iha area refere no halo peskija imperiko bazeia ba dadus jeolojiku no jeofízika ne’ebe mak durante ne’e Instituto produz ona inklui mos dadus dahuluk husi matenek nain sira seluk.

 

Read more