Opening hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00

Recent earthquake:

Estudu foti amostra ba gas ahi lakan no Observasaun Mineral iha Municipio Manatuto,Same,Aileu

10 Jul 2018 | 6 years ago

Estudu rekursu petroleo no gas ho rekursu mineral sai fator inportante hodi atinji objetivu no vizaun IPG nian liu husi Div.IG. no Unidade Petroleo katak Gas nudar rekursu ida nebe mak sensitivu tebes atu nakfera no susar atu kolekta ninia amostra hodi halao analiza iha laboratoriu tan nee atu hatene ninia origin husi fatuk ida ho idade ida oin sa.

Read more