Opening hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00

Recent earthquake:

Instalasaun extensometer, ekipa konjunta entre UNDP, DNMG, IPG

14 Dec 2018 | 6 years ago

Istalasaun extensometer refere hanesan servisu konjunto entre UNDP, DNMG, no IPG koridor Aileu – Ainaro nebe realija iha loron segunda feira 10 – 12 Desembro 2018 iha area determinadu husi ekipa konjunto hodi disidi area Municipio Aileu Seloi Kraik no Mulo Municipio Ainaro, area nebe mak determinadu ba instalasaun Extensometer nudar area nebe mak iha risku boot tebes ba rai halai iha future mai, komunidade ho infrastrutura hirak iha area refere iha ameasa nia laran no
mos movimentasaun urbanu area determinadu sei hetan impaktu bainhira akontese rai halai.

 

Read more